سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی 2

 

دین و زندگی 2

1- از آیه :       و لله ملک السموات والارض        کدام گزینه استنباط می شود.

            الف: هدف از خلقت عالم                                          ب: مالکیت حقیقی خداوند

            ج :حکومت برای خداوند ممکن است                           د: خداوند در آسمانها و زمین حضور دارد.

2- کدام گزینه پیرامون جهان خیالی صحیح است.

            الف: حوادث آن بدون علت حاضر است                                   ب: اشیاء به راحتی خصوصیت خود را از دست می دهند.

            ج: نیروهای عالم به دلخواه خود دخالت می کنند.                        د:هرسه

3- مهمترین شاخصه اصلی مجموعه های عالم آفرینش چه می باشد.

            الف: فکر                                    ب: هدف                         ج: نظم                           د: قدرت

4- بر اساس خطبه 90 نهج البلاغه کدام خصوصیت از خصوصیات خلقت خداوند نمی باشد.

            الف: تقلیدی نبودن              ب: براساس مقیاس و معیار بودن       ج: برای تکامل بشر                       د: بی سابقه و بی نظیر

5- آیه :  فارجع البصر هل تری من فطور   بیانگر چه مفهومی است.

            الف: خداوند در خلقت خسته نمی شود                          ب:هیچ گونه نقص و کوتاهی درآفرینش دیده نمی شود.

            ج: چشم دل از دیدن خدا ناامید نمی شود                       د: بصیرت بر ای یافتن نقص کافی است

6- منظور از عدم وجود تفاوت درآفرینش الهی چیست.

            الف: تدبیر الهی چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته است

            ب: کار خداوند آنچنان با شعور و تفکر است که تفاوتی ندارد

            ج: خالق جهان یکی است                            

            د: موجودات در آفرینش تفاوتی با هم ندارند اما در جهان با یکدیگر متفاوت هستند.

7- کدام گزینه پیرامون آیه صحیح است.      ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت

            الف: در خلقت خدا نقصی راه ندارد                

            ب: جهان خلقت به گونه ای خلق شده که هر موجودی به دنبال هدف خاص خود است.

            ج: موجودات عالم به یکدیگر پیوسته اند

            د: هرسه

8- در معارف اسلامی ارزش هرکس چگونه سنجیده می شود.

            الف: به میزان ایمان و تقوا                                       ب: به درک و فهم از حقیقت هستی

            ج: تلاش برای ساختن جهانی سالم                              د: به اندیشه و خرد

9- پیام آیه :  و لقد کرمنا بنی آدم ..... چه می باشد.

            الف: کرامت عامل برتری انسان بر غیر انسان است.                  ب: منزلت انسان به میزان کرامت اوست

            ج: همه فرزندان آدم ذاتا بر دیگر مخلوقات برتری دارند   د: هرسه

10- از آیه :   انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا........     کدام گزینه استنباط می شود.

            الف: انسان مسئول سرنوشت خود است                                   ب: حکمت انسان شگفت انگیز است

            ج: یکی از راههای آزمایش الهی خلقت است                 د: اراده انسان تدریجا به دست می آید

11- بیت:    این که گوید از لب من راز کیست               بنگرید این صاحب آواز کیست        کدام مفهوم را می رساند.

            الف: گرایش به نیکی ها ذاتی انسان است                     ب: عذاب وجدان از مظاهر قدرت الهی است

            ج: خدا پرستی نیاز فطری انسان است                         د: وجدان اخلاقی در همه انسانها مشترک است

12- کدام گزینه از ودیعه های الهی در نزد انسان نمی باشد.

            الف: قوه عقل                   ب: امدادهای غیبی             ج: انبیاء             د: جامعه سالم

13- مهمترین پیام آیه:    و نفس وما سواها فالهمها فجورها و تقواها      چیست؟

            الف: گرایش به بدکاری و تقوا در نفس نهاده شده است     ب: نفس انسان ذاتا تمایل به تقوا دارد

            ج: نغس انسان ذاتا میل به فسق و فجور دارد                 د: خداوند تنها تقوا را به نفس آد می الهام کرده است.

14- کدام گزینه غلط است.

            الف: خلقت انسان بر  اساس اراده آزاد ، اورا مسئول سرنوشت خود کرده است.

            ب: سرانجام کاروان هستی در جهان هستی رقم خواهد خورد.

            ج: برهان اتصال یکی از براهین  اثبات خدوانداست.

            د: غایت مندی جهان حکمت و تدبیر الهی را می رساند.

15- کدام گزینه ازویژگی های جهان واقعی است.

            الف: هر موجودی از اجزاء خاص و معینی تشکیل شده است.        ب: هر موجودی خاصیت ویژه ای دارد.

            د: هر عضو مکمل دیگری است.                                           د: هرسه

16- نظام واحد جهانی معلول چه می باشد.

            الف: نظام کشورهای استعمار گر       ب: برهان اتصال  ج: نظم میان روابط انسانها   د: اندیشه کامل انسانی

17- کدام گزینه غلط است.

            الف: قوانین جهان خلقت و قوانین بشری در تضاد کامل هستند.

            ب: قوانین عالم خلقت ، مقدمه خلق قوانین بشری است

            ج: بشر نمی تواند خود را از سیطره قوانین طبیعی خارج سازد

            د: درک صحیح قوانین خلقت مقدمه ساخت مصنوعات متعدد و متنوع بشری است.

18- عبارت:  «جهان را بر ای تو آفریدم وتو را بر ای خودم» از چه کسی و خطاب به چه کسی است.

            الف: پیامبر اسلام ص – خدا                        ب: خدا – پیامبر اسلام ص  ج: خدا – حضرت موسی عد: خدا – حضرت آدم ع

19- عامل عکس العمل نشان دادن انسان در برابر گناه و زشتی کدام است.

            الف: سرشت خدا جوی انسان                        ب: عقل و اندیشه               ج: وجدان اخلاقی آدمیان                  د: کرامت نفس

20- ثمره بکار گیری درست از ودیعه های الهی در زندگی انسان کدام است.

            الف: تجلی ایمان و عمل صالح                                   ب: زندگی جاوید و لبریز از سرور

            ج: زندگی سرشار از نیکی ها                                               د: هرسه

21-در معارف اسلامی ارزش هر انسا ن به  چه چیز می باشد :

الف:بهره ی اواز زندگی متعالی                 ب:درک وفهم وی از حقیقت هستی

            ج:به اندیشه بیشتر الهی                       د:به میزان عمل

22-کدام گزینه پیرامون مقام خلافت الهی صحیح نمی باشد:

الف:فرشتگان از درک آن عاجز اند                                ب:بیانگر مقام خاص انسان در نزد خداوند است

ج:تنها تسبیح و تحمید شرط خلیفه الهی بودن نیست              د:انسان بالفعل خلیفه ی الهی در روی زمین می باشد

23-ملامت انسان هنگام رجوع به زشتی ها بیانگر چیست:

الف:قدرت درک خوبی ها و زشتی ها از طرف انسان        ب:خدایی بودن فطرت انسانها

ج:نقش ایمان در بازدارندگی انسانهااز گناه                   د:مراتب نفس انسانی

24-حقیقت ملکوتی انسان چه نام دارد:

الف:روح              ب:بعدغیرمادی            ج:عقل           د:الف وب

25-کدام گزینه از ویژگیهای روح نمی باشد:

الف:زمینه ساز وجود اختیار در انسان می باشد                           ب:کسب کننده ی رذایل اخلاقی است

ج:با رویاهای صادقانه می توان ان را ثابت کرد                          د:همچون جسم تجزیه و تحلیل می شود

26-کدام گزینه پیرامون  « من » انسان صحیح نمی باشد.

            الف: هویت ثابت     &n

/ 2 نظر / 101 بازدید
بابک محبی

خیلی عالیه ممنون

یک دانش آموز

خیلی خوب بود ممنون[لبخند]