طرح درس

طرح درس:دین و زندگی (1) موضوع :در حمد و تسبیح محبوب

هدف کلی :
دانش آموزان با مفهوم حمد و تسبیح خداوند آشنا می شوند

نام دبیر
:سیده .... هاشمی نژاد

آموزشگاه
شاهد

اهداف درس

مفاهیم

وسایل آموزشی

فعالیت یاددهی و یادگیری

فعالیت

ارزشیابی

دانش آموزان در پایان درس:

1-صفات ثبوتیه را تعریف کنند.

2-صفان سلبیه را تعریف کنند.

3-به نحو استدلالی با ملاک سلب و ثبوت صفات خداوند آشنا شوند.

4-آیات درس را صحیح قرائت کنند.

5- آیات درس در زمینه صفات خدا را ترجمه کنند .

6-صفات تمجید را از صفات تسبیح استخراج و تفکیک کنند.

7-بیان کنند چه صفاتی رابه خداوند نسبت می دهیم.

8-بیان کنند چه صفاتی را به خدا نسبت نمی دهیم .

9-نتیجه می گیرند که خدا کامل است و همه صفات کمالی را دلرد.

نگرشها:

دانش آموزان :

1- به حل تمرین و جداسازی صفات علاقمندند.

2-هنگام حل تمرین با هم همکاری دارند.

3- در تشخیص صفات به معنا دقت می کنند.

4-آیات را به دقت گوش می دهند و تکرار می کنند.

5-چند نکته تجویدی را از ساده به مشکل رعایت می کنند

-مفهوم حمد و تسبیح

- صفات ثبوتیه

- صفات سلبیه

- صفاتی را که می توان به خدا نسبت داد.

-صفاتی را که نمی توان به خدا نسبت داد.

- خداوند همه صفات نیکو را دارد .

- تخته

-گچ رنگی و سفید

- دفتر حضور و غیاب

- کتاب درسی / مفاتیح و قرآن

- نوار درسی

- دستگاه ضبط صوت

- قاموس قرآن

- کارت های ویژه طرح صفات ثبوتیه و سلبیه

روش تلفیقی فعال گروهی

پرسش و پاسخ

اکتشافی

توضیحی

1-انجام امور مقدماتی (سلام و
  احوالپرسی و حضور و غیاب)

2-بررسی چند سؤال از درس گذشته

3-پرسش چند سؤال از درس گذشته

4-ایجاد انگیزه و آماده سازی

5-انجام ارزشیابی

6-ارائه درس جدید/نوشتن عنوان درس /توضیح درس و گوش دادن به آیات

7-بحث گروهی(هدایت و راهنمایی شاگردان/خلاصه و نتیجه گیری از درس بوسیله
  دانش آموزان)

8- انجام ارزشیابی پایانی

9-ارائه تکالیف و یا تحقیق به دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی

پرسیدن چند سؤال از پیش دانسته های دانش آموزان

مثال:

1- به چه دلیل خداوند را حمد و تسبیح می گوییم؟

2- آیا می توانیم هر صفتی را به خداوند نسبت دهیم؟

3-چرا برخی صفات را ثبوتی و برخی دیگر را سلبی می گوییم ؟

4-چه تفاوتی بین صفات خداوند و انسانها وجود دارد ؟

ارزشیابی پایانی

1- صفات ثبوتیه را تعریف کنید؟

2-صفات سلبیه را تعریف کنید؟

3-آیه را معنا و صفات آن را مشخص کنید؟

4-صفات ثبوتیه با سلبیه چه تفاوتی دارد؟

منبع :مجله
رشد (معارف اسلامی)

/ 0 نظر / 23 بازدید