طرح درس سالانه دینی 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس:دین وزندگی3

کلاس : سوم دبیرستان

مفاهیم اصلی کتاب

نبوت - امامت

(طرح درس سالانه)

مدت جلسات:

90 دقیقه

نام دبیرستان :

 

نام دبیر:

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

مهر

جلسه اول :

بیداری

درک نیازهای بنیادین انسان وناتوانی عقل بشری در پاسخ گویی کامل به این نیازها

1- بیان نیاز های بنیادین انسانی وفرق گذاشتن با نیازهای دیگر

2- توانایی درتوضیح رابطه ی عقل با این نیازها وراه های پاسخ گویی به آنها

تخته سیاه،گچ

(پرسش وپاسخ ،گروهی)

جلسه دوم:

 

لطف الهی

آشنایی با شیوه های هدایت گری خداوند در مورد انسان برای پاسخ گویی به نیاز های اساسی وی

1- توضیح درباره هدایت عمومی موجودات

2- تبیین تناسب میان هدایت با خلقت وغایت

3- تبیین چگونگی هدایت انسان با توجه به ویژگی ها وغایت خاص وی 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ ،

(گروهی)

جلسه سوم :

 

بیداری

لطف الهی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه چهارم:

 

بیداری

لطف الهی

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه

/ 0 نظر / 362 بازدید