تحلیل درس دین و زندگی کنکور ریاضی 91 از دو دیدگاه


بودجه بندی سؤالات کتاب پیش دانشگاهی در کنکورهای سراسری ریاضی 89، 90 و 91  
 

نام کتاب

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

دین و زندگی پیش دانشگاهی 1

6

4

3+5/0(*)

دین و زندگی پیش دانشگاهی 2

1

3

4

 
 
 (*): عدد 5/0 به علت سؤال ترکیبی مطرح شده از سالهای دوم و پیش دانشگاهی است که از قضا از بخش پیش دانشگاهی 1 بوده است.
همانطور که مشخص است رویکرد کنکور در این زمینه در سال 91 نسبت به سال 89 تغییر کرده است و مانند سال 90 به توازن بهتری میان پیش 1 و پیش 2 رسیده است. این ثبات در دو سال متوالی نشانگر اعتقاد سازمان سنجش به لزوم معقول و منطقی بودن تخصیص سؤالات به بخش های مختلف کتاب درسی است.
 
 بودجه بندی سؤالات کتاب سال دوم در کنکورهای سراسری ریاضی 89، 90 و 91 
 

شماره درس

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

1

1

1

-

2

-

-

-

3

1

1

1

4

-

1

1

5

-

1

1

6

1

1

5/0

7

-

-

-

8

-

1

1

9

1

-

1

10

1

1

1

11

-

-

1

12

1

1

1

13

-

-

-

14

1

-

-

15

1

1

-

16

1

-

-

 
 دروسی که در هر 3 سال در آزمون کنکور ریاضی سؤالاتی را به خود اختصاص داده اند عبارتند از:
درس3 (سرمایه های رشد)، درس 6 (آینده روشن)، درس 10 (اعتماد بر او) و درس 12 (فضیلت آراستگی)
البته درس هایی مانند درس های 1 (جلوه های حکمت و تدبیر) و 15 (کار، گوهر زندگی) که در دو آزمون گذشته سؤال از آن ها مطرح شده بود در آزمون 1391 غایبند و درسی مانند درس 11 (دوستی با حق) برای نخستین بار در این 3 سال سؤالی داشته است.
 
 
 
بودجه بندی سؤالات کتاب سال سوم در کنکورهای سراسری ریاضی 89، 90 و 91  
 

شماره درس

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

1

-

-

5/0

2

1

2

5/0

3

1

-

1

4

1

-

-

5

1

1

5/0

6

-

1

1

7

1

1

1

8

-

1

5/0

9

1

-

1

10

-

1

1

11

-

-

-

12

1

1

1

13

1

-

-

14

5/0

5/0

-

15

5/0

-

-

16

-

5/0

1

 
 دروسی که در هر 3 سال در آزمون کنکور ریاضی سؤالاتی را به خود اختصاص داده اند عبارتند از:
درس 2 (لطف الهی)، درس 5 (گستره ی زسالت پیامبر (ص))، درس 7 (وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)) و درس 12 (ولایت فقیه-شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت)
البته درسی مانند درس 14 (زمینه های پیوند مقدس) که در دو آزمون گذشته سؤال از آن مطرح شده بود در آزمون 1391 غایب بود و درسی مانند درس 1 (بیداری) برای نخستین بار در این 3 سال سؤالی داشته است.
 
بودجه بندی سؤالات کتاب سال پیش دانشگاهی در کنکورهای سراسری ریاضی 89، 90 و 91  
 
 

شماره درس

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

1

1

1

-

2

-

-

5/0

3

1

1

2+5/0+5/0

4

2

-

-

5

1

1

1

6

1

1

-

7

1

1

1

8

-

-

-

9

-

1

1

10

-

1

1

 
 
دروسی که در هر 3 سال در آزمون کنکور ریاضی سؤالاتی را به خود اختصاص داده اند عبارتند از:
درس 3 (حقیقت بندگی)، درس 5 (بازگشت)، درس 7 (پایه های استوار)
البته درسی مانند درس 1 (هستی بخش) که در دو آزمون گذشته سؤال از آن مطرح شده بود در آزمون 1391 غایب بود و مطالب درسی مانند درس 8 (عصر شکوفایی) هیچگاه در این 3 سال مطرح نشده است.
 
 تیپ سؤالات در کنکورهای سراسری ریاضی سال های 89، 90 و 91
 

تیپ سؤال

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

سؤال از آیات

10

8

10

سؤال از احادیث و روایات

3

1

1

سؤال از اشعار

-

-

-

سؤال از متن کتاب

7

6

9

سؤال متن + آیات

4

7

4

سؤال از احادیث و روایات + آیات

1

-

-

سؤال از اشعار + آیات

-

-

-

سؤال متن +  احادیث و روایات

-

3

1

 
 
 
در کنکور سال 91 نیز به مانند دو سال قبل، پرسش های آیات بیشترین تعداد سؤال (40%) را به خود اختصاص داده اند و سؤالات متن با 36% کل سؤالات در رده ی دوم قرار دارند.
نکته ی قابل توجه در آزمون امسال نسبت به آزمون سال گذشته، کاهش 12%ی و محسوس تعداد پرسش های ترکیبی (متن و آیه)و بازگشت به تعداد سال 89 است. شاید علت این کار را بتوان در تلاش برای آسانتر ساختن نسبی سؤالات جستجو کرد.
گفتنی است در این 3 سال هیچ سؤالی از اشعار موجود در کتب درسی طرح نشده است.
 
 سؤالات چند بخشی در کنکورهای سراسری ریاضی 89، 90 و 91 
 

نوع پرسش

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

چند بخشی

15

19

12

یک بخشی

10

6

13

 
 
عداد قسمت های سؤالات چند قسمتی در کنکورهای سراسری ریاضی 89، 90 و 91  
 

تعداد قسمت ها

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

2 قسمتی

11

13

6

3 قسمتی

4

3

5

4 قسمتی

-

2

1

5 قسمتی

-

1

-

میانگین

2/26

2/53

2/58

 
 گفتنی است در این تقسیم بندی سؤالات 1 قسمتی جای خالی به عنوان سؤالات غیر جای خالی در نظر گرفته شده اند.
مطابق داده های آماری فوق کاهش شدید و معنی دار سؤالات چند بخشی را در کنکور سال 1391 شاهد هستیم که توجیه آن اختمالا افزایش زمان پاسخگویی به سؤالات برای داوطلبان است؛ چراکه پرسش های چند بخشی در واقع حاوی نه یک سؤال بلکه چند سؤال هستند و این گونه پرسش ها، تعداد سؤالات واقعی ای را که دانش آموز باید پاسخ بدهد، از میزان اسمی آن (25 عدد) بیشتر می کنند.
 
 
تعداد سؤالات اندیشه و تحقیق در کنکورهای سراسری ریاضی و تجربی 90  
 
 

نوع سؤال

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

اندیشه و تحقیق

2

3

5

 

 

 
 

بررسی کنکور 91 ریاضی درس دین و زندگی                                                 تهیه و تنظیم: سید احسان هندی

 

1.     کاهش تعداد سوالات آیات و روایات و افزایش سوالات طرح شده از متن کتاب:

تعداد سوالات متن در سال 90، 6 سوال و در سال 91 ، 9 سوال است . تعداد سوالات مطرح شده از آیات در سال 91 ، 8 سوال در حالی که در سال 91، 10 سوال می باشد. همچنین سوالات ترکیبی متن و آیات در سال گذشته 7 سوال بوده و امسال این تعداد به 4 سوال کاهش یافته است.

2.     تعادل در سوالات چند قسمتی و یک قسمتی و توجه به مبحث مدیریت زمان:

تعداد سوالات چند قسمتی در سال 90 ، 19 عدد و در سال 91، 12 سوال می باشد . به نظر می رسد که این مسئله در افزایش درصد پاسخ گویی و همچنین مدیریت زمان موثر باشد.

3.     افزایش سوالات اندیشه و تحقیق:

در مقاسیه سال 90 با سال 91، تعداد از 3 سوال به 5 سوال افزایش یافته است. با توجه به اینکه 20% سوالات کنکور از این مبحث طرح شده است ، توجه به آن و استخراج آیات مرتبط حائز اهمیت است.

/ 4 نظر / 274 بازدید
حقیقی

سلام استاد با13نکته کلیدی درباره ی روش مطالعه دین و زندگی آپم اگه میشه مطالعه کنید و نظرتونو درباره نکات روش مطالعه ام بگید ممنون من شما رو لینک کردم اگه قابل میدونید منو لینک کنید[گل]

حمید

مطلب جالبی بود. موفق باشید ;)

داودی

باسلام عید قربان ، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک.