سوالات تشریحی و مفهومی از تمام کتاب دین وزندگی 2 -از گروه معارف استان زنجان

 

         

 

 

بسمه تعالی
سوالات تشریحی و مفهومی دین و زندگی (2)

درس اول:
1 - شاخصه اصلی مجموعه منظم را تو ضیح دهید .
2 - چرا شا خصه ی ا صلی مجموعه منظم هدف وغا یت است.؟ 5/ 0 نمره
3 - چه فرضیه ها یی را در پید ایش مجمو عه منظم می تو ان تصو ر کر د؟ 5/1 نمره
4- چهار مورد از و یژ گی ها ی مجمو عه منظم را بنو یسید . 2 نمر ه
5- در میا ن و یژ گی ها ی ز یر کد ا م و یژگی شا خصه ی اصلی یک مجمو عه ی منظم است ؟25/ نمره
الف ) هر مو جودی از ا جزای خا ص و
معین تشکیل شد ه ا ست. 
ب ) هر یک از ا جزا خو اص و یژه ای دارند . . 
ج)
هر یک از اجزا کار مخصو صی ا نجا م می دهند . . 
د ) هر مجمو عه ی منظم دارای
یک هد ف و غا یت ا ست که آ ن را از مجمو عه های د یگر جدا می کند . 
6- عنصر اصلی مجموعه منظم ...............و. . .......... ا ست .5/0 نمر ه


درس دو م :

1 - ا رتبا ط میان ا جزا دستگا ه گوارش چگو نه ارتبا طی ا ست ؟ توضیح دهید . 75/0 نمره
2 - د رک رو ابط وپیوستگی های نظا م واحد جها نی چه زما نی آسا نتر می شو د ؟ 5/0 نمره
ا لف ) هنگا می که علم و دانش بشر بیشتر تو سعه
یا بد . 
ب) هنگا می که ایمان بشر قویتر شود. 
ج ) زمانی که ا نسا ن دست
ا ز تخر یب جهان بردارد . 
د ) گز ینه الف وج 
3- آیا عمر موجودات و نظا م های این دنیا ی به هم پیوسته ، نا محد ود و دایمی است توضیح د هید ؟75/0


درس سوم:
1- این فرمایش امام علی (ع) بیانگر چه مطلبی است ؟ " خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده ودر کجا قرار دارد و به سوی کجا رهسپار خواهد شد. " 5/0 نمره
2- چرا ا نسا ن در پیشگا ه خداوند دارای مقا م ومنز لت خا ص ا ست ؟ 5/0 نمر ه
3- مقام و منز لت انسا ن را در پیشگا ه خدا و ند با تو جه به آ یا ت قرآن کریم بیا ن کنید . 1 نمر ه
4- و دیعه ها ی الهی رادر انسان نا م ببرید .1 نمر ه
5- یکی از ود یعه ها ی الهی در انسان" سر شت خدا آ شنا ست در این با ره تو ضیح د هید . 5/1 نمره
6- منظور از گرایش به نیکی ها و زیبا یی ها که یکی از ودیعه های الهی در وجود انسان است چیست ؟ 1 نمره

7- این آیه به کدام یک از ودیعه های الهی دروجود انسان اشاره می کند ؟"و نفس و ماسوا ها فالهمها فجورها و تقوا ها " 25/0 نمره
8- چرا انسا ن درمقابل گنا ه وز شتی عکس العمل نشا ن می دهد ؟ 25/0 نمره
9- نفس لوا مه یعنی چه ؟25/0 نمره
10- خداوند درقرآن کر یم به کدا م یک از موارد زیر قسم خورده ا ست ؟ 25/0نمره
الف) نفس
د) هیچ کدا م ج) نفس اما ره ب) نفس لو امه مطمئنه

11- نفس لوا مه یعنی ……… . 25/0 نمر ه
12 - نقش قو ه عقل در وجود انسا ن چیست ؟ 5/0 نمره
13- حضرت علی (ع)کد ام یک از موارد زیر را به عنوا ن بهترین ثروت و نزدیک کننده ی انسان به خدا نا مید ه
ا ست ؟ 25/ نمره
 ج) گر ا یش به
الف ) قوه ی عقل  نیکی ها و زیبا یی ها 
د) و جدان اخلاقی ب) سر شت خدا آشنا 
14 - تو ضیح دهید که علاوه بر ودیعه های الهی خداوند با چه چیز ها یی انسان را درراه رسیدن به سعادت
یا ری می نماید ؟5/1 نمر ه
15 - چگو نه ایمان و عمل صا لح در وجود انسان تجلی می کند؟1نمره

درس چها رم:

1 - موانع رشد ورستگاری انسان را نام ببرید .1 نمره
2- توضیح دهید که نفس اماره چگونه ما نع رشد ورستگاری انسان است ؟1نمره
3- چرا با وجود سرمایه های ارزشمند انسان خود را آلوده به گناه میکند ؟ 1نمره
4- منظور از نفس اماره چیست تو ضیح دهید ؟1 نمره
5- چرا قرآن همواره مردم را به تفکر وتعقل دعوت می کند ؟5/0 نمره
6- اما م صا د ق(ع) عقل وجهل را چگو نه توصیف میکند ؟ 1نمره
7- توضیح دهید که چگونه غفلت از خدا وند مانع رشد ورستگاری انسان است ؟ 5/0 نمره
8 - شیطان چگونه انسانها را فریب می دهد . 1 نمره
9- شیطان از چه راهها یی انسا ن را به نا فرمانی از خدا می کشاند؟ (چهار مورد) 1نمره
10- قر آن کریم وپیشوایان ما تاکید دارند که عامل اصلی گناه ........است . 25/0 نمره
11- از تدبر در آیات قرآن کریم در باره ابعاد وجود انسان چه چیزی به دست می آید توضیح دهید؟ 5/1 نمره
12- دلایلی را که دانشمندان برای اثبات بعد روحانی انسان ذکر کرده اند نام ببرید 5/0 نمره
13- یکی از دلایل وجود بعد روحا نی انسان "ثابت بودن خود "است توضیح دهید ؟ 2 نمره
14 - آیا "من" وهویت انسان وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
15- آیا ثابت بودن روح انسان به معنی این است که روح آد می دچار هیچ تغییری نمی شود؟ توضیح
دهید .1 نمره
16- منظور از ثابت بودن روح در انسان چیست ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
17- منظور از رویاهای صادقه چیست ؟1 نمره
18- منظور از بعد غیر جسمانی ما چیست ؟وچه توانایی ها یی دارد؟5/1 نمره

درس پنجم:

1- انسان ها در بر خورد با مرگ چند دیدگا ه دارند توضیح دهید ؟2 نمره
2- ا نسان هایی که مرگ را پایان زندگی می دانند چه واکنشی در برابر آن از خود نشان می دهند ؟5/1 نمره
3- کسانی که مرگ را پایان بخش دفترزندگی نمی دانند چه دیدگاهی نسبت به مرگ دارند .1 نمره
4- پیامد های دیدگاه کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست .2 نمره
5- حدیثی از پیامبر(ص) در باره دیدگاه ادیان الهی بنویسد .1 نمره
6- از پیامد های نگرش دوم در با ره ی مرگ دو مورد را بنویسید .1نمره
7- چرا خداپرستان واقعی مرگ را ناگوار نمی دانند؟1 نمره
8- عدم ترس خداپرستان از مرگ به چه معنی است ؟1 نمره
9- آیا استقبال از مرگ وشهادت خداپرستان به معنی بی ارزش بودن زندگی برای آنان است. 1 نمره
10 - خدا پرستان واقعی چه زمانی به استقبال شها دت می روند؟ 5/0 نمره
11- هنگا می که اما م حسین (ع)در دو راهی ذلت وشهادت قرار گرفت چه چیزی را انتخاب کرد وچه فرمود ؟25/1 نمره
12- رسول خدا (ص) فرمود: برای ........ خلق شده اید نه برای نابودی وفنا.25 /0 نمره


درس ششم:

1- وقتی می گوییم خداوند کارهایش حکیمانه است به چه معناست .5/0 نمره
2- بر اساس حدیثی از رسول خدا (ص) "آسمان ها و زمین بر اساس .... پا بر جاست".25/0 نمره
3- حقیقت وجود انسان ......است و این حقیقت هنگام مرگ نابود نمی شود 25/0 نمره
4- مهمترین خبری که پیامبران برای بشر آورده اند خبر از ......است.5/0 نمره
5- بیان کنید توجه و تعمق انسانها در باره ی وعده ی رستاخیز توسط پیامبران با توجه به کدام قانون عقلی
لازم است ؟5/0 نمره
6- پیامبران بعد از ایمان به خدا چه چیزی را لازمه ی ایمان به خدا دانسته اند .25/0 نمره
7- راههایی را که قرآن کریم برای بیان ضرورت معاد بر آن تاکید فرموده نام ببرید.5/0 نمره
8- و جود میل "گرایش به بقا وجاودانگی" چگونه ضرورت حیات ابدی را ثابت می کند. 1 نمره
9- دو گرایش در وجود انسان که، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را بیان می کند نام ببرید .5/0 نمره
10- چرا امکان تحقق وعدهای الهی در این دنیا به طور کامل میسر نیست ؟5/1 نمره
11- با توجه به عدل الهی توضیح دهید که چرا وجود معاد لازم وضروری است.5/1 نمره
12- قرآن کریم در باره ی کسانی که به زنده شدن دوباره ی پس از مرگ در شک و تردیدند چه پاسخی
می دهد ؟2 نمره


درس هفتم:
1- در مورد ویژگیهای عالم برزخ توضیح دهید .1 نمره
2 - برزخ در لغت به چه معناست .25/0 نمره
3- چگونگی ارتباط عالم برزخ را با دنیای پس از مرگ بنویسید.5/0 نمره
4- منظور ازآثار اعمال ما تقدم چیست با یک مثال ینویسید ؟ 75/0 نمره
5- منظور از آثار اعمال ما تاخر چیست با یک مثال بنویسید 75/ 0 نمره
6- چرا قرآن کریم از عالم پس از مرگ تعبیر به برزخ می کند ؟5/0 نمره
7- سه چیز در دنیا همراه انسان می باشد امام صادق (ع)در این باره می فرماید.75/0 نمره
8- منظور از این جمله"فرشتگان روح انسان را توفی می کنند" چیست؟5/0 نمره

درس هشتم :

1- بر پایی قیامت در چند مرحله انجام می گیرد؟ 5/0 نمره
2- درمرحله اول قیامت چه حوادثی اتفاق می افتد؟ 75/0 نمره
3- در مرحله دوم قیامت چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید. 1 نمره
4- چرا پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت هستند؟ 5/0 نمره
5- پیامبر اکرم (ص) نیز شاهد و ناظر بر همه ی . . . . . و . . . . است. 5/0 نمره
6- علاوه برشهادت عالیه ی پیشوایان چه شاهدان دیگری در قیامت حضور دارند؟ نام ببرید.5/0 نمره
7- در باره شهادت اعضای بدن در روز قیامت ، توضیح دهید. 1 نمره
8- چگونگی دادن نامه اعمال را در روز قیامت بیان کنید. 5/1 نمره
9- وقتی از امام صادق (ع) در باره اینکه " آیا انسان با آنچه در نامه عمل اوست آشنا است " سوال شد امام چه پاسخ فرمودند؟ 1 نمره
10- توضیح دهید که در روز قیامت قضاوت بر اساس چه معیاری است؟ 5/1 نمره
11- وزن کننده و سنجش گر اعمال انسان . . . . است. 25/0 نمره
12- در دادگاه عدل الهی هر نفر به . . . . . و فقط با. . . . .خود حاضر می شود و ترازوی عدل برای او برپا می گردد. 5/0 نمره
13- وقتی شخصی از امام صادق (ع) پرسید " آیا واقعا اعمال وزن می شوند" امام چه فرمود؟ 25/1 نمره
14- منظور از این جمله که " وسیله سنجش اعمال انسا ن حق و عدل است " چیست؟ توضیح دهید. 1 نمره
15- چرا اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال سایرین است؟ 1 نمره


درس نهم:

1- ویژگی های جایگاه گناه کاران را پس ازپایان محاکمه بنویسید .( ذکر 4 مورد کافی است )
2- ویژگی مأموران عذاب الهی در جهان آخرت چگونه است؟ 75/0 نمره
3- پس از اینکه دوزخیان دچار عذاب شدند ، ناله حسرتشان بر می خیزد به خداوند چه می گویند؟ 5/0 نمره
4- جایگاه نیکوکاران و رستگاران در جهان آخرت چگونه است؟ توضیح دهید.1 نمره
5- توضیح دهید که برترین مقا م بهشت چیست؟ 25/1 نمره
6- انواع رابطه های میان عمل و پاداش و کیفر را در دنیا بنویسد. 5/1 نمره
7- رابطه میان عمل و پاداش و کیفر در جهان آخرت چگونه است؟ 1 نمره
8- هر عملی که در دنیا از ما سز می زند دارای چند جنبه است؟ توضیح دهید. 5/1 نمره
9- هنگامی که جهنمیان از ملائکه می خواهند تا از خداوند برایشان تخفیفی بگیرند ملائکه چه می گویند؟ 5/0 نمره
10- بهشت و جهنم و نعمت ها ی بهشتی و عذاب های جهنمی ، . . . . و . . . . . ما در دنیا است. 5/0 نمره
11- چرا عمل انسان هر گز از او جدا نمی شود؟ 5/0 نمره
12- پاداش های بهشتی و عذاب های دوزخ ، ساخته . . . . . ما است. 25/0 نمره
13- از این ابیات ، در باره پاداش و کیفر اخروی چه پیامی دریافت می کنید؟ 1 نمره
گشته گرگان یک به یک خوهای تو می درانند از غضب، اعضای تو
زآنچه می بافی همه روزه بپوش ز آنچه می کاری همه روزه بنوش

14- جهنمیان چه علتی را برای عملکرد خود بیان می کنند ؟ وپاسخ شیطان در این باره چیست؟ 5/1 نمره
15- بهشتیان پیوسته با . . . . . . . . هم صحبت اند و به سبحانک اللهم مترنم اند. 25/0 نمره
16- چرا بهشت برای بهشتیان ، سرای سلامتی (دار السلام ) است؟ (4 مورد) 1 نمره
17- چرا در بهشت انسان همواره احساس طراوت و تازگی می کند؟ 5/0 نمره
18- هر یک از بهشتیان متناسب با . . . . . . . . .در درجه ای از بهشت قرار می کیرند. 25/0 نمره
19- بالاترین مرتبه نعمت های بهشت . . . . . . و . . . . . . . خداست که اولیای خدا در طلب آن هستند و به شوق آن زندکی می کنند؟ 75/0 نمره
20- در بهشت، یک درمخصوص پیامبران و صدیقان و یک در مخصوص . . . . . .و . . . . .و درهای دیگر برای گروه های دیگر است. 5/0 نمره
21- در کدام یک از پاداش و کیفرها، باید تناسب میان جرم و کیفر مراعات شود تا عدالت برقرار گردد؟ توضیح دهید. 1 نمره

درس دهم:
1- توکل کردن به چه معناست؟ توضیح دهید . 5/0 نمره
2- یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده عزم چیست؟ 25/0 نمره
3- انسان متوکل، چگونه انسانی است؟ 5/0 نمره
4- میان توکل و معرفت خدا و ایمان به او چه رابطه ای است توضیح دهید . 1 نمره
5- تکیه و اعتماد به خدا و توکل بر او چه آثاری دارد؟چرا ؟5/1 نمره
6- توکل به خدا چه نتایج وآثار بدی دارد؟چرا؟ 1 نمره
7- چرا نوجوانی و جوانی دوران تصمیم های بزرگ است؟ 1 نمره
8- پیامبران الهی در برابر سرسختی و لجاجت قوم خود چه می کردند؟ واکنش دو تن از این انبیا را بنویسید.1 نمره
9- در چه صورتی توکل موثر واقع می شود؟ 1نمره
10- توکل اگر همراه با . . . . . . و . . . . . . .باشد خداوند کارهای مارا به بهترین وجه چاره خواهد کرد. 5/0 نمره
11- توضیح دهید آیا توکل می تواند جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد باشد؟ 1نمره
12- توکل کمک کننده و امید دهنده به کسی است که . . . . . . و . . . . . پشتکار است. 5/0 نمره
13- چرا انسان متوکل اهل معرفت، برای رسیدن به نیازها از ابزار و وسایل بهره می جوید؟ 5/0 نمره

درس یازدهم :

1- محبت در زندگی انسان چه نقشی دارد؟ 5/0 نمره
2- محبت به حق و ایمان به او چرا رابطه ای با هم دارد؟ 1 نمره
3- عشق و محبت به خدا در زندگی انسان چه آثاری دارد؟( 4 مورد ) 1 نمره
4- قرآن کریم اساس و پایه ی دینداری را . . . . . . قرار می دهد. 25/0 نمره
5- آثار محبت به خدا را نام ببرید. 1 نمره
6- منظور از" دوستی با دوستان خدا " را که یکی از آثار محبت به خداست توضیح دهید . 1 نمره
7- در منظومه عاشقان و دوستان الهی چه کسانی مظهرتمام و کمال حق و جلوه زیبایی های اویند؟ 25/0 نمره
8- خداوند از پیامبر اکرم (ص) می خواهد چه چیزی را مزد وپاداش رسالتش قرار دهد؟ 25/0 نمره
9- در باره " پیروی از خدا " که یکی از آثار محبت به خدا است توضیح دهید. 1 نمره
10- چرا خداوند به پیامبر دستور می دهد مزد و پاداش رسالتش را دوستی با خانواده اش اعلام کند؟ 5/0 نمره
11- با توجه به آیه زیر توضیح دهید که آیا محبت قلبی و درونی به خداوند کافی است ؟ و اعمال ظاهری و ظاهر انسان اهمیت ندارد؟ 1 نمره
" قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم"
12- در باره ی"بیزاری و تنفر از باطل و دشمنان خدا " که یکی از آثار محبت به خدا ست توضیح دهید. 1 نمره
13- در باره " محبت به راهی که مارا به خدا می رساند " که یکی از آثار محبت به خداست توضیح دهید . 1 نمره
14- چه موقع انسان می تواند قلبش را خانه ی خدا کند؟ 5/0 نمره
15- پایه و اساس بنای اسلام چیست؟ و مرکب از چه چیز هایی می باشد؟ 75/0 نمره
16- دینداری بر دو پایه استوار است تولی به معنای . . . . . . .و تبری به معنای . . . . . . . . . . 5/0 نمره
17- از دیدگاه امام خمینی تحقق دیانت چگونه ممکن است؟ 5/0 نمره
18- "مبارزه با دشمنان خدا" که یکی از آثار محبت به خداست، تبیین کنید. 1 نمره
19- دینداری بر چند پایه استوار است؟ نام ببرید. 5/0 نمره


درس دوازدهم :

1- شیوه ی رسول (خدا) در ملاقات با دیگران چگونه بود و ایشان در این باره چه فرمودند ؟ 5/1 نمره
2- تبیین کنید که آیا آراستگی اختصاص به زمان حضور و معاشرت ها دارد؟ 1 نمره
3- ظاهر هر کسی تجلی . . . . .و اوست و اندیشه ها، اخلاق و روحیات ، اعمال و . . . . . را می سازند و شکل می دهند.
4- رسول(خدا) برپوشیدن چه نوع لباسی تاکید می فرمایند؟ 25/0 نمره
5- حضرت علی (ع) در باره ی آراستگی چه می فرمایند؟ 5/0 نمره
6- معنای اینکه کسی دارای عزت نفس است چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره
7- ترجمه آیه مبارکه زیر را بنویسید. 1 نمره
" مَن کان یُریدُ العزهَ . . . . . . . . . . . . . .
فللله العزهُ جمیعاً ." . . . . . . . . . . . . .

8- توضیح دهید که چرا انسان عزتمند عفیف هم هست؟ 1 نمره
9- چه رابطه ای میان نیاز به مقبولیت و آراستگی وجود دارد؟ توضیح دهید. 1 نمره

درس سیزدهم :

1- توضیح دهید که آیا اسلام نحوه و شکل پوشش را معین کرده است ؟ 5/1 نمره
2- زنان در حفظ حجاب اسلامی موظف به رعایت چه شرایطی هستند؟ 1 نمره
3- تبیین کنید که چه چیزی زمینه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان است ؟ 1 نمره
4- زن به شکرانه نعمت زیبایی چه مسئولیت هایی در برابر این نعمت دارد ؟ 1 نمره
5- آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می گردد؟ در این باره توضیح دهید؟ 1نمره
6- آیا رعایت پوشش و حجاب تنها به اسلام اختصاص دارد؟ 5/1 نمره
7- بی حجابی زنان در غرب ناشی از چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره
8- در آیین یهود و مسیح نحوه ی حجاب و پوشش چگونه است ؟ توضیح دهید. 5/1 نمره
9- توضیح دهید که چرا میان پوشش زنان و مردان در اسلام تفاوت وجود دارد؟ 1 نمره

درس چهاردهم :


1- هدف مشترک امت اسلامی چیست؟ 25/0 نمره
2- خدای حکیم برای رستگاری وسربلندی جامعه اسلامی چه وظایف مهمی را برای مسلمانان معین کرده است؟ آنها را بنویسید. 5/1 نمره
3- چرا دعوت به خیر و نیکی قبل از امربه معروف است؟ و چه تأثیری برجامعه دارد؟ 1 نمره
4- امام صادق(ع) موثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را چه می داند و در این باره چه می فرماید؟ 75/0 نمره
5- توضیح دهید که چرا دعوت عملی ، دعوتی پر جاذبه است؟ 1 نمره
6- برترین نوع دعوت کدام است ؟ و مراتب بعدی آن را بیان کنید . 5/0 نمره
7- چرا لازم است در مقابل گناهکار اقدام مناسبی انجام شود ؟ و این اقدام مناسب چیست؟ 5/0 نمره
8- حضرت علی (ع) در وصیت خود به امام حسن(ع) و امام حسین (ع)درباره ی امربه معروف و نهی ازمنکرچه می فرمایند؟ 75/0 نمره
9- اثرات اجرای امر به معروف و نهی از منکر را از دیدگاه امام باقر(ع) بیان کنید . (4 مورد) 1 نمره
10- چرا قوم بنی اسرائیل مورد لعن پیامبرانشان قرار گرفتند و امام صادق(ع) در این زمینه چه می فرمایند؟ 5/1 نمره
11- بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم(ص) انسان چگونه در عمل دیگران سهیم و شریک می شود؟ 1 نمره
12- امام علی (ع) می فرماید : تمام کارهای نیک ، حتی جهاد در راه خدا در برابر . . . . . . چون قطره ی آبی است در برابر دریای پهناور . 25/0 دنمره
13- امر به معروف و نهی از منکر با حصول چه شرایطی واجب می شود؟(3 شرط) 5/1 نمره
14- مراحل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید . 5/1 نمره
15- مرحله ی سوم امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید و بنویسید این مرحله در حوزه مسئولیت چه کسانی است؟ 25/1 نمره
16- براساس توصیه های امام خمینی کسی که امر به معروف و نهی از منکرمی کند موظف به رعایت چه مواردی است؟ 4 مورد را بنویسید . 1 نمره

درس پانزدهم:

1- توضیح دهید که وقتی در باره ِ اصل کار سخن گفته می شود ،آیا مقصود داشتن شغل است؟ 1 نمره
2- رسول خدا(ص) چه کسانی را در قیامت در زمره انبیا معرفی می کند؟ 5/0 نمره
3- پیامبر خدا (ص) از داشتن چه خصوصیاتی بر امت خویش بیمناک بود؟ 1 نمره
4- امام علی(ع) عوامل به وجود آمدن فقر را چه چیزی می داند؟ 5/0 نمره
5- آثار تربیتی کار را نام ببرید . 1 نمره
6- نقش و تأثیر کار را در شکوفایی استعدادها توضیح دهید. 1 نمره
7- کار چگونه سبب لطافت احساس انسان می شود؟ 1 نمره
8- کار چه نقشی در تمرکز قوه یِ خیال انسان دارد؟ 1 نمره
9- منظور از "اتقان در کار " چیست؟ توضیح دهید . 1 نمره

درس شانزدهم :

1- در بینش و تفکر اسلامی ، کار خلاق و مولد منشأ چیست؟ 5/0 نمره
2- رسول خدا (ص) در باره ی آباد کردن زمین بی استفاده چه می فرمایند؟ 5/0 نمره
3- یکی از بدترین بلاها برای هر جامعه روی آوردن به کارهای . . . . . . . است. 25/0 نمره
4- ربا چیست؟ و چه تأثیری بر جامعه دارد؟ 5/1 نمره
5- چرا امروزه جهان به دو قطب ثروتمند و فقیر و مسلط و زیر سلطه تقسیم شده است؟ 2 نمره
6- الف) ترجمه آیه را کامل کنبد. ب) با توجه به این آیه ربا در حکم چیست؟ 25/1 نمره
"فاِن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله فان تبتم فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لا تُظلمون "

" . . . . . . با خدا و رسولش اعلان جنگ دهید پس اگر توبه کنید سرمایه هایتان از آن خودتان، . . . . . . نه ستم می بینید . "
7- قرآن کریم راه درست افزایش ثروت را در چه چیزی معرفی می کند؟ چرا ؟ 5/1 نمره
8- امام رضا(ع) در نامه ای به یکی از یارانش علت حرام بودن ربا را چگونه شرح می دهد؟ 5/1 نمره
9- در هر فعالیت اقتصادی 2 عامل دخالت دارد . . . . . . . و. . . . . . . 5/0 نمره
10- برنامه اسلام در مورد ثروت و سرمایه چیست؟ و چگونه سبب عدالت اقتصادی می شود؟ 1 نمره
11- در نظام اسلامی بانک چه جایگاهی دارد؟5/1 نمره
12- اساس بانکداری در نظام اسلامی بر مشارکت . . . . . . و. . . . . . ..است . 5/0 نمره
13- دو راه تأمین هزینه های جامعه اسلامی را نام ببرید . 5/0 نمره
14- چه هزینه هایی در جامعه اسلامی از طریق انفاق تأمین می شود؟ 4 مورد ذکر شود . 1 نمره
15- انفاق برچند نوع است؟ نام ببرید . 5/0 نمره
16- انفاق واجب به دو صورت . . . . . .و. . . . . . . انجام می گیرد . 5/0 نمره
17- زکات چیست؟ و به چه اموالی تعلق می کیرد؟ 1 نمره
18- در هنگام پرداخت زکات به چه مواردی باید توجه کرد؟ (2مورد ) 1 نمره
19- فقیر کیست ؟ و زکات فطره او چه حکمی دارد؟ 25/1 نمره
20- پرداخت زکات فطره بر چه کسی واجب است ؟ و مقدار آن چقدر است؟ 5/1 نمره
21- خمس بر چند چیز تعلق می گیرد؟ و رایج ترین آن چیست؟ 5/0 نمره
22- در پرداخت خمس ، حساب سال به چه معنا است؟ 2 نمره
23- 4 مورد از توصیه های امام علی (ع) را به مالک اشتر در باره گرفتن مالیات بنویسید . 1 نمره
24- چرا امام علی (ع) به مالک اشتر توصیه می کند که بیشتر از جمع مالیات به فکر آبادی زمین باشد ؟ 1 نمره
25- کدام یک از گزینه های زیر جزء اموالی است که برآنها زکات تعلق می گیرد؟ 25/0 نمره
الف) غلات -

دام ها - یک پنجم دارایی 

ب) سکه ها - یک پنجم دارایی - دام ها 
ج) غلات

- دام ها - سکه ها گروه معارف اسلامی استان زنجان

زمستان 86

 

/ 5 نظر / 60 بازدید
ناشناس

ممنون از سایت خوبتون

ناشناس

ممنون از سایت خوبتون

سجاد

سلام آقا جوابشم هست خیلی لنگم تا فردا باید 160 سوال با جواب ببرم مدرسه البته اگه هجازه کپی هست؟

امیر

اجرکم الی الله یا علی

امیر محمد

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون