سوالات تستی دینی 1

سئوالات تستی دین و زندگی (1)

 

1- آیه شرفیه ( , وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلاتبصرون َ ) به کدام یک ازنشانه های خدا

اشاره می کند
الف زمین مرده ب: جهان ج انسان د : موراد ب و ج
2- منشاء تنوع استعدادها در انسان چیست ؟
الف : استعداد های غریزی ب: روحیه حقیقت جویی
ج : روحیه بی نهایت طلبی د: روحیه سعادت طلبی
3- کدام گزینه به مسئول بودن انسان بر سرنوشت خویش اشاره می کند
الف : داشتن قدرت تفکر و آگاهی
ب: داشتن قدرت تفکر و اختیار
ج : داشتن قدرت تفکر و توانایی
د: داشتن قدرت تفکر و علم
4-با انتخاب کدام هدف انسان خوبی ها و کمالات دیگر هم را بر می گزیند .
الف : بهشت جاودان ب : رضوان و قرب الهی ج : دعوت اولیا ء الهی
د : دوری از گناهان
5- مضمون کدام عبارت با آیه ( و نحن اقرب الیه من حبل الورید ) مناسبت دارد .
الف به درگاه چه کسی جز تو پناه برم
ب: از چه کسی جز تو مدد طلبم
ج : چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی
د : بی تو هیچ اند ، فقیرترند ، بی تو نیستی قربی5ند
6- مقدر بیانگر ........
الف – بیانگر نظم و ترتیب دقیق عالم است
ب: بیانگر اندازه دقیق خورشید و ماه است
ج : بیانگر علم بی پایان خداوند است
د : بیانگر حرکت منظم ستارگان است .
7- مستحق ثنا و کمیت به ترتیب جز ء کدام دسته از صفات خداوند هستند .
الف : ثبوتیه – سلبیه ب: سلبیه – ثبوتیه
ج : ثبوتیه – ثبوتیه د : سلبیه – سلبیه
8- کدام آیه از قر آن کریم اشاره به نیاز مندی انسان به خداوند است .
الف : انا هدنیا السیل اما شاکرا و اما کفورا
ب : کل نفس بما کسبت رهینه

ج : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید
د : ولله الاسما الحسنی فادعوه بها
9- کدام یک از صفات زیر سلبی است
الف رحمت – حکمت – کمیت ب: عزیز – عجز – عز
ج : جود – جنبش – جلال د : عز – جود – منتقم
10- کدام گزینه صحیح است
الف : شناخت + ایمان = عمل صالح ب: ایمان +عمل صالح = شناخت
ج : عمل صالح + شناخت =ایمان د : هیچکدام
11- از نظر امام خمینی ( ره ) جهاد اکبر یعنی :
الف :مبارزه بادشمن ب: مبارزه با نفس
ج : مبارزه با فساد اقتصادی د:مبارزه با فساد اجتماعی
12- این حدیث از کیست ( ماعرفناک حق معرفتک )
الف : امام سجاد ( ع ) ب : امام باقر (ع) ج : پیامبر اسلام د: امام علی (ع)
13- کدام کزینه صحیح نیست ؟
الف : هدفهای دنیوی پایان پذیر نامحدودند
ب : مقصود محبوب نهایی ماذات مقدس خداوند است
ج : صفات خداوند به گستردگی همه خوبی هاست
د : کسب سعادت الهی در بزرگسالان از جوانی آسان تر نیست
14- از دو مقدمه (انسانها مخلوق خداوند هستند و مخلوق نمی تواند به خالق احاطه داشته باشد چه نتیجه ای می گیریم
الف : انسان نمی تواند به خوبی خدا را بشناسد
ب: این جهان نمی تواند در رتبه و مقام خداوند قرار گیرد
ج : انسان نمی تواند به خداوند احاطه داشته باشد
د : خداوند مالک حقیقی جهان است
15- تفاوت بین استعداد های انسان با سایر موجودات کدام است ؟
الف : تفاوتی ندارند همه رشد می کنند
ب: رشد و کمال موجودات دیگر محدود ولی انسان نا محدود است
ج رشد همه موجودات یکسان است
د : انسان دارای ادراک و حس می باشد ولی سایر موجودات دارا نمی باشند

 

 

 1- عبارت " آدمهای بزرگ .......دارند " با کدام کلمات زی- اهداف اصلی ر کامل می شود ؟

الف – راه پر مشقت ب- انتخاب بزرگ ج- مقاصد بزرگ د- اهداف اصلی

2- ترجمه آیه شریفه ( کل نفس بما کسبت رهینه ) کدام است ؟
الف – هرکس در گرو کاری که کرده است ب- هر چیزی در گرو کاری است که کرده است
ج- هر کس به انچه انجام دادهعقاب می شود د- هر نفسی در حال کسب کردن است

3- بالاترین نعمت خداوند به انسان کدام است ؟
الف بهشت ب- نجات از جهنم ج- همنشینی با اولیاء الله د- رضوان و قرب الهی

4- از نظر قر آن جایگاه ایمان در کجاست؟
الف- عقل ب وجدان ج- قلب د- ذهن و اندیشه
5- مهمترین توصیه امام خمینی به جوانان چیست؟
الف – مبارزه با نفس ب- انجام واجبات و دوری از محرمات
ج- مخالفت با شیطان د- تقویت ایمان

6- کدام یک از تعاریف زیر مربوط به واجبات می باشد ؟
الف- اعمالی که عمل به آنهاواجب نیست
ب- اعمالی که مانع پیمودن راه سعادت هستند
ج – اعمالی که انجام آنها لازمه پیمودن راه سعادت است
د- اعمالی که انجام دادن و ندادن آنها تفاوتی ندارد

7- از آثار و نتایج عزم در انسان نمی باشد ؟
الف - شکیبایی ب- اعتماد ج- حسن ظن د- استواری

8- مفهوم کلام امام کاظم (ع) که می فرماید : کسی که در هر روز کارهای خود را ارزیابی و محاسبه نکند از ما نیست مربوط به کدام گزینه است ؟
الف- محاسبه نفس و اعمال باید روزانه باشد ب- فرد بر نفس و گناهان تسلط داشته باشد
ج- محاسبه نفس سبب سعادتمندی فرد است د- فرد باید عیوب خود را اصلاح کند

9- چگونه می توان همه خوبیها و کمالات را در زندگی خود قرار دهیم ؟
الف- علایق و سلیقه های شخصی را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ب- احسان به دیگران را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ج- آسایش و راحتی در دنیا را هدف و محبوب نهایی بر گزید
د- قرب و رضای الهی را به عنوان هدف و محبوب نهایی یرگزید


10- در آیه " لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنته " به کدام ویژگی پیامبر و اهل بیت اشاره دارد ؟
الف پاک دامنی ب- الگو بودن ج- ایمان بخدا د- علم الهی

11 – از عواملی که باعث از بین رفتن دوستی می شود ؟
الف – مسخره نکردن ب- پرهیز از غیبت کردن
ج- احترام به دوست د- خدشه دار کردن عزت فرد


12- وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد ؟
الف – مباح ب- باطل ج- مکروه د- مستحب

13- از نظر پیشوایان دین دوست واقعی چه ویژگی هایی دارد؟
الف –اهل دروغ نیست و با صداقت سخن می گوید
ب- اهل گناه نیست بلکه از گناهان دیگران نیز ناراحت می شود
ج- در رفع عیوب تلاش نکرده و آن را نادیده میگیرد
د- الف و ب
14- لقمان حکیم چه چیزی را ظلم بزرگ معرفی می نماید ؟
الف- کبر و خود پسندی ب- شرک بخدا ج- ظلم به مردم د- ربا

15- در عبارت های قرآنی زیر کدام گزینه مربوط به ارتباط فرد با خود می باشد ؟
الف – اقم الصلوه ب- وانه عن المنکر
ج – وا قصد من مشیک د- وامربالمعروف

16- وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر با توجه به حدیث ثقلین بر عهده چه کسانی است ؟
الف – علما ب- فقها ج – امام علی ( ع ) د – اهل بیت

17- رکن در نماز چه عملی است و باعث چه چیزی می شود ؟
الف – رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نماز صحیح است .
ب- رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نمازباطل است .
ج- رکن عملی است که چه به اشتباه و چه به عمد انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
د- رکن عملی است که اگر به اشتباه انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
18- تاثیر یک عمل در رشد معنوی انسان وابسته به ...........است ؟
الف- مراقبت آن عمل ب- نیت و قصد عمل کننده آن
ج- به مقدار انجام آن عمل د – میزان شهرت آن عمل در نزد دیگران
19- راه وفای به عهد چیست ؟
الف- مراقبت از آن ب- کیفیت انجام عمل
ج- نیت و قصد د- محاسبه و ارزیابی

 

 

 

 


1-میزان ..................... ما به میزان ..................... به این عهد است ؟
الف) سعادتمندی-استحکام ب)دینداری وفاداری
ج)خوبشختی – وفاداری د)استحکام-دینداری
2-ا نگشتر و حلقه طلا در نماز و غیر نماز برای زنان و مردان چه حکمی دارد ؟
الف)برای زنان حرام –برای مردان جایز ب) برای زنان مستحب – برای مردان مباح
ج)برای زنان در همه حال جایز-مردان فقط در نماز حرام د)برای زنان مطلقاً جایز-برای مردان در نماز و غیر نماز حرام
3- منشاء تفاوت بینش ها در انسان چیست ؟
الف)تفاوت هدفها و دل بستگی ها ب)تفاوت در استعداد های مختلف استان
ج) انتخاب هدفهای اصلی د) تفاوت در میزان درک افراد از زندگی
4-از عوامل تقویت کننده عزم نمی باشد ؟
الف)رعایت اصل اعتدال ب) عملی دانستن تصمیم جدید
ج)توجه به عاقبت و ثمرات پایداری د) مرور عهد و پیمانی که میان خدا بستیم
5-مقدس ترین حرم عالم هستی است ؟
الف)خانه کعبه ب)طبیعت ج)قلب انسان د)وجود انسان
6-به فرمایش امام صادق (ع) نشانه رشد فکری انسان چیست ؟
الف) در دوستی خدا ثابت قدم پایدار باشد . ب) بر آیین دوست و رفیق خود باشد .
ج) یاد آوری عیوبش را به عنوان هدیه از دوست بپذیرد و ممنون او باشد .
د) اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود .
7-آز آیه شریفه ((اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری)) کدام یک از وظایف ما در برابر خدای بزرگ استنباط می شود ؟
الف)یاد و ذکر خداوند ب)حمد و تسبیح خداوند ج)دعا به درگاه خدا د)بر پایی نماز
8-از ثمرات تدبر در قرآن محسوب می شود ؟
الف)مسلمان بودن ب)دریافت نور هدایت ج)قفل نبودن قلب د)خرد و خردمندی
9-با کدام ویژگی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد ؟
الف)عبادت ب)دانستن حکمت ج)تقوا د)داشتن فروتنی و تقوا
10-ثمر‌ی محاسبه .................... است .
الف)صلاح نفس ب)آگاهی به عیوب ج)موفقیت در عمل د)تقویت ایمان
11-خداوند برای رسیدن به شکوفایی استعداد به انسان دو ابزار ............... عنایت کرده است
الف)تفکر و تعقل ب)انتخاب آگاهی ج)تعلق و اختیار د)استعداد و کمال طلبی
12-در قرآن کریم از کدام موهبت به عنوان فوز عظیم یاد شده است؟
الف)شهادت ب)جهاد اکبر ج)عبودیت د)خشنودی خدا
13-از نظرقرآن جایگاه ایمان و .......................... می باشد .
الف)عقل ب)قلب ج)وجدان د)ذهن و اندیشه آدمی
14-مفهوم آیه شریفه ((و لله اسماء الحسنی)) کدام گزینه می باشد ؟
الف)خداوند بخشی از نام های نیکو را داراست ب) با نام های نیکو خدا را بخوانید
ج)همه نام های نیکو از آن خداست د)نام های خداوند محدود است
15-کدام گزینه از راههای رسیدن به ایمان نمی باشد ؟
الف)تفکر پیرامون آیات خداوند در گستره هستی ب)توجه به خوبی ها و زیبایی های خدا به انسان
ج)توجه دائم به خداوند و ذکر او د)انجام نیکی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات
16-اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمی شود ............. نامیده می شود .
الف)اعمال واجب ب)اعمال مستحب ج)اعمال حرام د) اعمال مباح
17-مقدار موثر بودن یک عمل به ........................ آن بستگی دارد ؟
الف)کمیت ب)اخلاص ج)کیفیت د)میزان تأثیر گذاری
18-عبارت ((آدمهای بزرگ ...................... دارند)) با کدام کلمات زیر کامل می شود ؟
الف)انتخاب بزرگ ب)راه پر مشقت ج)اهداف اصلی د)مقاصد بزرگ
19-مفهوم ((وا ستقال الذنوب)) چیست ؟
الف)از بند گناهان رها می شود ب)استقلال یافتن فرد از گناهان
ج)بر گناه تسلط یافتن د) از گناه دوری کردن
20-مرحله بعد از مراقبت می باشد ؟
الف)تحمل سختیها ب)محاسبه و ارزیابی ج)توبه کردن د)خالص نمودن کارها

/ 2 نظر / 13 بازدید
آنوشا

خیلی ممنون .تست ها عالی بودن

طنین

سلام لطفا بگین امار وبلاگ ، عکس، موزیک و...رو چه طوری تو وبلاگم قرار بدم. ازسوالات خوبتون هم ممنونم.