درس دین و زندگی
اللّهُمّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَآلِ مُحمّدوَعجّل فرَجَهُم
نويسندگان
لینک دوستان

لطفا ادامه مطلب را ببینید


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس:دین وزندگی3

کلاس : سوم دبیرستان

مفاهیم اصلی کتاب

نبوت - امامت

(طرح درس سالانه)

مدت جلسات:

90 دقیقه

نام دبیرستان :

 

نام دبیر:

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

مهر

جلسه اول :

بیداری

درک نیازهای بنیادین انسان وناتوانی عقل بشری در پاسخ گویی کامل به این نیازها

1- بیان نیاز های بنیادین انسانی وفرق گذاشتن با نیازهای دیگر

2- توانایی درتوضیح رابطه ی عقل با این نیازها وراه های پاسخ گویی به آنها

تخته سیاه،گچ

(پرسش وپاسخ ،گروهی)

جلسه دوم:

 

لطف الهی

آشنایی با شیوه های هدایت گری خداوند در مورد انسان برای پاسخ گویی به نیاز های اساسی وی

1- توضیح درباره هدایت عمومی موجودات

2- تبیین تناسب میان هدایت با خلقت وغایت

3- تبیین چگونگی هدایت انسان با توجه به ویژگی ها وغایت خاص وی 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ ،

(گروهی)

جلسه سوم :

 

بیداری

لطف الهی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه چهارم:

 

بیداری

لطف الهی

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

هدایت مستمر

درک این حقیقت که خداوند یک دین ویک برنامه برای مردم فرستاده وپیامبران ، راهنمایاتن مردم به همان دین بوده اند.

1- بیان ویژگی های فطری انسان به عنوان عامل وحدت برنامه انسانها 2- تبیین این موضوع که پیامبران مبلغ دین واحد بوده اند.

3- بیان مهم ترین ویژگی  پیامبران یعنی عصمت4- تبیین علت آمدن پیامبران متعدد 5- توضیح ختم پیانبری در حضرت محمد(ص)6- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

 

هدایت مستمر

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

آبان

جلسه اول :

 

معجزه ای از نوع کتاب

آشنایی بیشتربا قرآن کریم به عنوان سند نبوت ومعجزه ی خاتمیت وابعاد این معجزه

1- سندیت قرآن کریم بر نبوت پیامبر اکرم(ص) را توضیح دهند

2- تناسب بین معجزه ی پیامبر اکرم(ص) با ختم نبوت را تبیین کنند. 3- جنبه های گوناگون اعجاز قرآن کریم را توضیح دهد.

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

جلسه دوم:

 

معجزه ای از نوع کتاب

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه سوم:

 

هدایت مستمر

معجزه ای از نوع کتاب

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

               

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

آبان

جلسه چهارم :

 

گستره ی رسالت پیامبر(ص)

شناخت قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص)وتوانایی تبیین آن قلمروها

1- تبیین قلمرو اول: دریافت وابلاغ وحی به مردم

2- تبیین قلمرو دوم: مرجعیت علمی3- تبیین قلمرو سوم: ولایت ظاهری4- تبیین قلمروچهارم: ولایت معنوی 5- تطبیق آیات درس بر قلمروهای ذکر شده 6-  قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

جلسه پنجم:

 

گستره ی رسالت پیامبر(ص)

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه ششم :

 

تداوم رسالت

آشنایی با چگونگی تداوم رسالت پس از پیامبر اکرم (ص) .تبیین این چگونگی.

1- بیان ضرورت تداوم رسالت پس از رسول اکرم (ص)

2- تبیین تداوم قلمروهای سه گانه رسالت در شکل امامت

3- بیان نمونه هایی از روایات وآیات پیرامون تعیین امام

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

آذر

جلسه اول:

 

تداوم رسالت

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه دوم:

 

گستره ی رسالت پیامبر(ص)،تداوم رسالت

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه سوم:

 

وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

آشنایی اجمالی با وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

1- تبیین انحراف از مسیر تعیین شده از جانب پیامبر(ص)

2- شناخت مسائل جدیدی که به توسعه ی سرزمیت های اسلامی پدید آمد.

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

جلسه چهارم :

 

وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه پنجم :

احیای ارزش های راستین

آشنایی با محورهای اصلی اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت ایفای مسئولیت های مربوط به امامت

1- بیان اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمرو مرجعیت علمی.

2- بیان مجاهدات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمروولایت ورهبری.

3- بیان اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمروولایت معنوی.

4- تبیین اسوه بودن معصومین (ع)وچگونگی درس گرفتن از آنان 5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی ، پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

 

احیای ارزش های راستین

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

دی

جلسه اول :

 

وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع) احیای ارزش های راستین

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه دوم:

 

امتحانات نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه سوم :

 

امتحانات نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه چهارم:

 

امتحانات نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

امتحانات نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه ششم:

 

امتحانات نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

بهمن

جلسه اول :

 

خورشید پنهان

آشنایی با چگونگی امامت امام عصر(عج)در عصر غیبت وتقویت احساس حضور آن حضرت در زندگی

1- تبیین علت غیبت امام عصر (عج)

2- توضیح وتبیین چگونگی امامت عصر(عج)در عصر غیبت ورابطه ی ما با آن حضرت

 

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی ، پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

خورشید پنهان

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه سوم‌:

 

در انتظار طلوع

برداشت صحیح از آینده بشریت منجی جهانی ومفهوم انتظار وتقویت انتظار سازنده ومثبت

1- تبیین آینده ی روشن بشریت بنا بر دیدگاه اسلام

2- تبیین مسئله موعود در ادیان ودر اسلام

3- ارائه برداشت درست از مفهوم انتظار ونقش منتظران در عصر غیبت

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی ، پرسش وپاسخ)

 

 

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

بهمن

جلسه چهارم :

 

در انتظار طلوع

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه پنجم:

 

خورشید پنهان

در انتظار طلوع

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه ششم :

 

تداوم امامت در عصر غیبت

تبیین شیوه ی انجام امامت در عصر غیبت

1- استدلال بر ضرورت امامت در عصر عیبت

2- تبیین قلمروهای امامت در عصر غیبت

3- تبیین چگونگی نیابت از امام عصر (عج) در عصر غیبت

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی

پرسش وپاسخ)

اسفند

جلسه اول:

 

تداوم امامت در عصر غیبت

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه دوم:

 

ولایت فقیه

آشنایی با ولایت فقیه به عنوان شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت وتقویت گرایش به این شکل از حکومت

1- توانایی بیان شیوه ی انتخاب ولی فقیه

2- تبیین تفاوت نظام اسلامی با نظام دموکراتیک

3- تبیین رابطه ی حکومت اسلامی در عصر غیبت وحکومت جهانی امام عصر (عج)

تخته سیاه،گچ

 (گروهی ، پرسش وپاسخ)

جلسه سوم:

 

ولایت فقیه

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه چهارم :

 

تداوم امامت در عصر غیبت ، ولایت فقیه

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

کرامت نفس

آشنایی با حقیقت کرامت نفسوتاثیر آن بر پایداری بر پیمان با خدا وگرایش به تقویت عزت نفس در خود.

1- تبیین رابطه یکرامت نفس با وفاداری به پیمان وپابرجایی برآن

2- توضیح راه های تقویت کرامت نفس

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ  (گروهی ، پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

 

کرامت نفس

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

فروردین

جلسه اول :

-

-

-

-

جلسه دوم:

-

-

-

-

جلسه سوم :

-

-

-

-

جلسه چهارم:

 

زمینه های پیوند مقدس

آشنایی با زمینه های تشکیل خانواده وتوجه به زمینه های متعالی این پیوند

1- تبیین دیدگاه اسلام نسبت به مرد وزن

2- تبیین زمینه های طبیعی تشکیل خانواده

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی ، پرسش وپاسخ)

جلسه پنجم :

 

زمینه های پیوند مقدس

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه ششم:

 

کرامت نفس

زمینه های پیوند مقدس

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

اردیبهشت

جلسه اول :

 

پیوند مقدس

آشنایی با مسیر صحیح تشکیل خانواده وانتخاب این مسیر

1- تعیین هدف های اصلی وبنیادی ازدواج

2- آشنایی با معیارهای همسر شایسته و راه های شناخت همسر

3- آگاهی از مشکلات پیش روی ازدواج وتوانایی برخورد مناسب با آن ها. 

تخته سیاه،گچ (گروهی ،  پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

پیوند مقدس

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه سوم‌:

 

کانون مهر

آشنایی با ویژگی های یک خانواده موفق ومتعالی وراه رسیدن به آن وعلاقه مندی به کسب آمادگی برای تشکیل خانواده با آن ویژگی ها

1- تبیین نقش مرد در موفقیت وتعالی خانواده

2- تبیین نقش زن در موفقیت وتعالی خانواده

3- تبیین نقش مشترک زن ومرد در رشد وتعالی خانواده

4- بیان وظیفه فرزندان نسبت به پدر ومادر.

5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی ،  پرسش وپاسخ)

جلسه چهارم :

 

کانون مهر

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه پنجم:

درس اول تا هشتم

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه ششم :

درس نهم تا شانزدهم

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤۸ ‎ب.ظ ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام به شما ،خوش آمدید. به دلیل کاستی ها و نواقص وبلاگ از حضورتان عذر خواهی می کنم .برداشت از مطالب وبلاگ کاملا آزاد است ،پیروز و سربلند باشید.غلامحسین یگانه
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif
ساعت فلش مذهبی