درس دین و زندگی
اللّهُمّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَآلِ مُحمّدوَعجّل فرَجَهُم
نويسندگان
لینک دوستان

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس:دین وزندگی2

کلاس :دوم دبیرستان

مفاهیم اصلی کتاب

خدا معاد-انسان

(طرح درس سالانه)

مدت جلسات:

90 دقیقه

نام دبیرستان :

 

نام دبیر:

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

مهر

جلسه اول :

جلوه های حکمت وتدبیر

غایت مندی وحکمت وتدبیر در خلقت وانس وتوجه به خالق حکیم ومدبرجهان

1- ویژگی های مجموعه نظام مند2- مقایسه مجموعه فاقد نظام ودارای نظام3- نظام مند دیدن جهان خلقت

4- درک حضور حکمت وتدبیر الهی در نظام خلقت

5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

با کاروان هستی

تشخیص جهان به عنوان یک نظام یکپارچه که دارای یک هدف است.

1- توانایی تبیین نظام های کوچک درنظام های بزرگ وارتباط هدف های نظام کوچک باهدف های نظام بزرگ 2- ارائه تصویری از نظام به هم پیوسته جهانی وتعیین هدف نهایی خلقت 3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ ،

(گروهی)

جلسه سوم :

 

جلوه های حکمت وتدبیر

با کاروان هستی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه چهارم:

 

جلوه های حکمت وتدبیر

با کاروان هستی

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

سرمایه های رشد

آشنایی با جایگاه انسان در نظام خلقت وارزش های انسان

1- شناخت فضیلت واوصاف انسان در قرآن

2- آشنایی باودیعه های الهی در انسان بنا بر بیان قران

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

روزنه های خطا

آشنایی با موانع رشد وکمال عوامل سقوط انسان وابعاد وجودی انسان

1- آشنایی وتوجه به برخی از عوامل سقوط انسان ،ذکر شده در قرآن کریم2- تبیین دو بعد وجودی انسان وارتباط آنها با یکدیگر

3- توانایی اثبات بعدغیرمادی وجودانسان 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

آبان

جلسه اول :

 

سرمایه های رشد

روزنه های خطا

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه دوم:

 

سرمایه های رشد

روزنه های خطا

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه سوم‌:

 

پنجره ای به روشنایی

مقابسه دیدگاه هادرباره مرگ وتشخیص برتریهای دیدگاه توحیدی وثمرات آن

1- شناخت دیدگاههای مختلف درباره مرگ وتحلیل انها2- شناخت دیدگاه توحیدی بامراجعه به قرآن وسنت وسیره3- شناخت ثمرات دیدگاه اسلامی نسبت به مرگ وجهان آخرت4- احساس امید ورضایت نسبت به دیدگاه اسلامی5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

               

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

آبان

جلسه چهارم :

 

آینده روشن

توانایی تبیین دلایل ضرورت معاد و معاد جسمانی

1- آشنایی با ضرورت معاد وبیان دلایل آن

2- ضرورت توجه به پیام پیامبران درباره اینده انسان

3- توانایی پاسخ به برخی اشکالات پیرامون معاد جسمانی

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

جلسه پنجم:

 

پنجره ای به روشنایی

آینده روشن

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه ششم :

 

پنجره ای به روشنایی

آینده روشن

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

آذر

جلسه اول:

منزلگاه بعد

آشنایی با جهان برزخ و توانایی تبیین رابطه ی آن با دنیا وآخرت

1- شناخت جهان برزخ به عنوان عالم میان دنیا وآخرت

2- شناخت رابطه دنیا با برزخ وآخرت وتوضیح وتبیین آن رابطه

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

واقعه بزرگ

آشنایی با مراحل وقوع قیامت وچگونگی محاکمه الهی

1- آشنایی با مراحل تکوین واقعه قیامت وتوانایی تبیین آن

2- درک صحیحی ازمحاکمه الهی درروزجزاوسرنوشت انسانها پس ازآن 3- کسب مراتبی ازخوف ورجاءنسبت به آینده ی خود در جهان آخرت 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی)

جلسه سوم:

 

منزلگاه بعد

واقعه بزرگ

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه چهارم :

 

منزلگاه بعد

واقعه بزرگ

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

فرجام کار

 

 

آشنایی با سرنوشت وسرانجام انسان درمنزل آخرت و احساس نیازبه کسب آمادگی درآن روز

1- بیان مراحل واقعه قیامت از ابتدای نفخ صور تا بعد از حضور در دادگاه الهی

2- شرح جایگاه نیکوکارانوگناهکاران بر اساس قرآن کریم وسنت

3- تبیین تناسب عمل با پاداش وکیفر

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

فرجام کار

 

 

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

دی

جلسه اول :

 

تمام نه درس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه دوم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه سوم :

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه چهارم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه ششم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

بهمن

جلسه اول :

 

اعتماد بر او

توجه به نقش توکل واعتماد به خدا درتقویت عهدها و پیمانها وتسریع در حرکت به سوی خدا

1- آشنایی با معنا وجایگاه توکل در قرآن

2- توانایی تشخیص میان توکل وریسک وخطر کردن

3- توضیح این که چرا فقط باید به خدا توکل کنیم.

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی)

جلسه دوم:

 

اعتماد بر او

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه سوم‌:

 

دوستی با حق

شناخت آثار محبت داشتن به خدا وتلاش برای تقویت رابطه ی محبت آمیز با او دوستی با دوستان خدا ودشمنی با دشمنان خدا

1- درک توجه محبت آمیز خداوند به مخلوقات خود واز جمله انسانها 2- تقویت رابطه ی دوستی انسان با خدا 3- تاثیر محبت انسان در تصمیم گیری ها وکار های او 4- تبیین دوستی با دوستان خدا 5- تبیین تاثیر محبت داشتن به خدا،در پیروی از او 6- شناخت رابطه ی تقابلی دوستی با خدا و دوری از دشمنان خدا 7- شناخت تاثیر دوستی با خدا در مبارزه با باطل  8- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها  

 

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی

پرسش وپاسخ)

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

بهمن

جلسه چهارم :

 

دوستی با حق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه پنجم:

 

اعتماد بر او

دوستی با حق

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه ششم :

 

فضیلت آراستگی

آشنایی با ارزشمندی آراستگی ظاهری همراه با عفاف در اسلام وگرایش به این آراستگی وعفاف

1- آشنایی با نظر پیشوایان دین درباره آراستگی ظاهر وتوصیه ها ی آنان دراین مورد2- آشنایی با تاثیر آراستگی وپاکیزگی برزندگی فردی واجتماعی 3- درک رابطه ی میان آراستگی باطن وظاهر4- شناخت رابطه ی میان آراستگی حقیقی وعفاف5- شناخت رابطه ی میان عزت وآراستگی وعفاف6- درک صحیح رابطه یمیان پوشش وعفاف وعزت 7- تبیین درست رابطه میان نیاز به مقبولیت وپوشش وآراستگی

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی

پرسش وپاسخ)

اسفند

جلسه اول:

 

فضیلت آراستگی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه دوم:

 

زیبایی عفاف

آشنایی با رابطه یحجاب وعفاف ومسائل پیرامون حجاب برای گرایش وتوجه بیشتر به حجاب اسلامی

1- تبیین ضرورت حجاب وپوشش اسلامی بر مبنای آیات قرآنی و تعیین حدود آن 2- بیان رابطه میان حد پوشش ونوع لباس در فرهنگ اسلامی 3- توضیح تفاوت میان پوشش زنان و.مردان وذکر دلایل آن    4- شناخت آثار حجاب وپوشش اسلامی درابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی 5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها  

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه سوم:

 

زیبایی عفاف

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه چهارم :

 

فضیلت آراستگی

زیبایی عفاف

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

نظارت همگانی

آشنایی با اصل امر به معروف ونهی ازمنکر برای کسب آمادگی جهت انجام دادن صحیح آن

1- آشنایی با برخی از آیات مربوط به امر به معروف ونهی از منکرو پیام های این آیات 2- به دست آوردن درک صحیح از نیاز جامعه به نظارت همگانی به علت داشتن سرنوشت مشترک 3- گرایش به دعوت دیگران به خیر وخوبی ها 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

 

نظارت همگانی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

فروردین

جلسه اول :

-

-

-

-

جلسه دوم:

-

-

-

-

جلسه سوم :

-

-

-

-

جلسه چهارم:

 

کار گوهر زندگی

آشنایی با اهمیت کار و تلاش در فرهنگ اسلامی وگرایش به سوی آن

1- آشنایی با بهره مندی درست از نعمت های الهی به عنوان یکی از راه های سپاسگزاری از خدا 2- توجه به کار وتلاش در زندگی به عنوان یک برنامه دینی 3- شناخت تاثیرکسب درامدازراه سازنده در سربلندی فرد وجامعه 4- الگو گرفتن از زندگی معصومین(ع) برای داشتن کار سازنده ودوری از تنبلی وبیکاری 5- آشنایی وتوجه به تاثیر کار سازنده بر روحیه وشخصیت انسان 6- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها 

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه پنجم :

 

کار گوهر زندگی

 

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه ششم:

 

نظارت همگانی

کار گوهر زندگی

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

اردیبهشت

جلسه اول :

 

کار در نظام اقتصادی

آشنایی با معیار های کسب حلال ونقش ثروت در عدالت اجتماعی واحکام مالی اسلام وتلاش برای عمل کردن به این احکام

1- آشنایی با معیار اصلی کسب درآمدحلال وتولید ثروت در اسلام  وعلاقه به این نوع کسب درآمد 2- شناخت کارهای کاذب وتاثیر منفی آن ها بر آبادانی جامعه مپرهیزازآن ها 3- آشنایی با تاثیرات منفی ربا بر عدالت اجتماعی ومارزه ی اسلام با آن ها 4- آشنایی با شیوه های مثبت مشارکت کار وسرمایه به عنوان مبنای بانک داری اسلامی 5- شناخت راه های رفع نیاز های عمومی در احکام اسلام 6- آشنایی با احکام اسلام در مورد خمس،زکات و انفاق 7- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

کار در نظام اقتصادی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته سیاه گچ

جلسه سوم‌:

 

کار در نظام اقتصادی

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

 

 

 

 

ماه

تاریخ جلسات

عنوان دروس

هدف کلی درس

اهداف آموزشی

فعالیت های دیگر و وسایل لازم

اردیبهشت

جلسه چهارم :

 

تمام نه درس نوبت اول

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه پنجم:

 

درس دهم تا دوازدهم

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه ششم :

 

درس سیزدهم تا شانزدهم

سنجش پیشرفت تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

 

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤۸ ‎ب.ظ ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام به شما ،خوش آمدید. به دلیل کاستی ها و نواقص وبلاگ از حضورتان عذر خواهی می کنم .برداشت از مطالب وبلاگ کاملا آزاد است ،پیروز و سربلند باشید.غلامحسین یگانه
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif
ساعت فلش مذهبی